Εκθέματα Προεπανάστασης
Κρυφό Σχολειό
Διονύσιος ο Φιλόσοφος
Ηπειρώτες Ευεργέτες
Δάσκαλοι του Γένους
Φιλική Εταιρεία
Κατσαντώνης
Σκλαβωμένος Ελληνισμός
Ρήγας Βελεστινλής
Η Ανατίναξη στο Κούγκι
Κοσμάς ο Αιτωλός
Κλέφτες και Αρματολοί
Η Σφαγή του Αλη-Πασά

Περιγραφή Σφαγής
Αλη-πασά

Κυρά-Βασιλική